एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् ।

परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥२९॥

एवं दारा गेह देह संपदा । आत्मार्पणें शुद्ध श्रद्धा ।

भजले सर्वकाळीं सर्वदा । ते भक्त गोविंदा पढियंते ॥५६७॥

जो सर्व भूतीं हृदयस्थु । परमात्मा श्रीकृष्णनाथु ।

त्याचे ठायीं जो भक्तु । साधावया निजस्वार्थु सर्वस्वें भजे ॥५६८॥

त्या हृदयस्थाचे ठायीं । दृढ दृष्टी जंव बसली नाहीं ।

तंव सगुणमूर्ती हृदयीं । भजावी पाहीं सर्वात्मभावें ॥५६९॥

सगुणमूर्ती नातुडे ध्यानीं । तरी भजावें प्रतिमेच्या स्थानीं ।

तेथेंही चलाचल दोनी । भजाव्या गुरुवचनीं समसाम्यभावें ॥५७०॥

ज्या उपासक पूजिती । त्या जाणाव्या 'चला' मूर्ति ।

ज्या पांडुरंगादि द्वारावती । त्या ’स्थावरा’ मूर्ति पुराणोक्त ॥५७१॥

त्या मूर्तीहूनि श्रेष्ठ स्थान । पूर्ण पूज्यत्वें ब्राह्मण ।

तेथें करावें गा भजन । सर्वस्वें जाण सर्वदा ॥५७२॥

त्या ब्राह्मणामाजीं अतिश्रेष्ठ । श्रोत्रिय सदाचारनिष्ठ ।

त्यांतही वेदशास्त्रार्थीं प्रविष्ट । ते अतिवरिष्ठ पूज्यत्वें ॥५७३॥

त्यांहीमाजीं जे भागवत । भागवतधर्मीं नित्य निरत ।

जे निष्कर्मेंसीं भगवद्भक्त । ज्यांचा भावार्थ श्रीकृष्णीं ॥५७४॥

ज्यांसी आत्मा श्रीकृष्ण हृदयस्थ । ज्यांचा अनन्य स्वामी श्रीकृष्णनाथ ।

ऐसे जे भगवद्भक्त । ते पूज्य निश्चित निजभक्तां ॥५७५॥

अतिमहत्त्वें पूज्य गहन । ज्याचे सुर नर वेद बंदीजन ।

तो सद्गुरु श्रेष्ठ पूज्य स्थान । शिष्यासी जाण सर्वस्वें ॥५७६॥

गुरु ब्रह्म दोनी समान । हेंही वचन दिसे गौण ।

गुरुवाक्यें ब्रह्मा ब्रह्मपण । तेथें व्हावया समान भिन्नत्व नुरे ॥५७७॥

जैसा देवाचे ठायीं भावो । तैसाचि गुरुचरणीं सद्भावो ।

गुरुदेवांमाजीं पहा हो । भिन्नत्वभावो असेना ॥५७८॥

देवो पूजिल्या गुरु तोषे । गुरु पूजिल्या देवो संतोषे ।

दों नांवांचेनि हरुषें । स्वरूपें एकें वर्तती ॥५७९॥

सुवर्ण आणि कांकण । दों नांवीं एक सुवर्ण ।

तेवीं गुरु-ब्रह्मांमाजीं जाण । भिन्नपण असेना ॥५८०॥

त्या सद्गुरुचें निजभजन । चित्तवित्तें अवंचन ।

गुरुचरणीं आत्मार्पण । करावें आपण सर्वस्वेंसीं ॥५८१॥

तैसेचि साधु श्रोते सज्ञान । तेही मानावे सद्गुरुसमान ।

त्यांचेनि संवादें आपण । श्रवण कथन करावें ॥५८२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel