स्यान्नस्तवाङ्‌घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः । क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदोह्यमानः ।

यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्‍भिः । व्यूहेऽर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥१०॥

आमुच्या अशुभाशयाचा घातु । करिता चरणधूमकेतु ।

तुझाचि जी विख्यातु । त्रैलोक्यांतु श्रीकृष्णा ॥११॥

पाप‍इंधनाचा मेळु । तेथ तुझा चरण वडवानळु ।

लागतां तो अतितेजाळु । तिळेंतिळु जाळितु ॥१२॥

ऐसा पापियांतें कांपविता । प्रेमळांतें अभयदाता ।

तुझा चरण जी अनंता । हृदयीं सर्वथा वाहताति ॥१३॥

तेंचि हृदय जी कैसें । वोळलें भक्तिप्रेमरसें ।

तेथ तुझे चरण सावकाशें । अतिउल्हासें वाहताति ॥१४॥

करितां चरणाचें ध्यान । जे विसरले भूकतहान ।

त्यांसी द्यावया अभयदान । चरणध्वजु जाण पैं तुझा ॥१५॥

तोचि चरण सात्वतीं । पावावया समविभूती ।

पूजिला जी श्रीपती । चतुर्मूती व्यूहरूपें ॥१६॥

'वासुदेव' 'संकर्षण' । 'अनिरुद्ध' आणि 'प्रद्युम्न' ।

हाचि चतुर्व्यूह जाण । पूजास्थान भक्तांचें ॥१७॥

भिन्न भिन्न चारी व्यक्ती । चहूं रूपीं एक मूर्ती ।

ऐसें जाणोनि पूजिजे भक्तीं । 'व्यूहस्थिति' त्या नांव ॥१८॥

'सात्वत' म्हणिपती ते भक्त । भगवत्पद‍ऐश्वर्यातें वांछित ।

चतुर्व्यूहरूपें पूजित । ऐश्वर्यीं चित्त ठेवूनी ॥१९॥

जन्ममरणप्रवाहस्थिती । नासावया एक भक्तीं ।

पूजा कीजे चतुर्मुर्ती । आत्मवंती सज्ञानीं ॥१२०॥

त्रिषवण* त्रिकाळ । पूजा करितां अविकळ । [*तीन सवने]

भजोनि जिंतिला कळिकाळ । जन्ममूळ छेदावया ॥२१॥

आणिकही भक्तजन । तुझें करिताति भजन ।

यज्ञद्वारा होमहवन । विधि विधान वेदोक्त ॥२२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel