तांस्तथैवावृतान्शिग्भिर्मृत्युग्रस्तान्विचेष्टतः ।

स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधोऽपतत् ॥७१॥

ऐसें बोलोनि केलें काये । मृतस्त्रीपुत्रांकडे पाहे ।

काळपाशीं बांधिली आहे । चेष्टा राहे निःशेष ॥२५॥

ऐसें देखतांही अबुद्धी । विवेकें न धरीचि बुद्धी ।

आपण जाऊनि त्रिशुद्धी । जाळामधीं पडियेला ॥२६॥

मेल्या मागें मरणें । देखों हेंचि सर्वांसी करणें ।

परी जन्ममृत्यु निवारणें । हा स्वार्थु कवणें न धरिजे ॥२७॥

पहा पां स्त्रीपुत्राकारणें । आपुलाही जीवू देणें ।

परी भगवत्पदवी साधणें । हें न मने मनें सर्वथा ॥२८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel