यथोपश्रयमाणस्य, भगवन्तं विभावसुम् ।

शीतं भयं तमोऽप्येति, साधून् संसेवतस्तथा ॥३१॥

जेवीं वैश्वानर तेजोमूर्ती । त्याची सेवा जे करुं जाणती।

त्यांचें शीततमभयनिवृत्ती । तो करी निश्चितीं उद्धवा ॥११॥

शीत निवारी संनिधी । तम निवारी तेजोवृद्धी ।

भय निवारी भगवद्बुद्धी । जेवीं त्रिशुद्धी विभावसु ॥१२॥

तैशीच जाण सत्संगती । संगें त्रिविध ताप निवारती ।

तेचि अर्थींची निजयुक्ती । ऐक उपपत्ती उद्धवा ॥१३॥

शीत म्हणिजे द्वंद्वबाधु । तो समूळ निवारिती साधु ।

तम म्हणिजे अज्ञानांधु । त्यासी करिती प्रबोधु निजज्ञानें ॥१४॥

भयांमाजीं श्रेष्ठ मरण । भय निवारी साधु विचक्षण ।

निवारिती जन्ममरण । कृपाळु पूर्ण दीनांचे ॥१५॥

अग्नीसमान म्हणों साधु । हाही बोल अतिअबुद्ध ।

अग्नीहूनि अधिक साधु । तोचि प्रबोधु हरि सांगे ॥१६॥

अग्नीपाशीं प्रबळ धूम । साधु निष्क्रोध निर्धूम ।

अग्नि पोळी अधमोत्तम । साधू सर्वसम सुखदाते ॥१७॥

साधूंची धन्य संगती । संगें जडजाडय तोडिती ।

कर्माचें कर्मत्व मोडिती । बुडत्या तारिती निजसंगें ॥१८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel