इदं गुणमयं विद्धि, त्रिविधं मायया कृतम् ॥७॥

एतद्विद्वान्मदुदितं, ज्ञानविज्ञाननैपुणम् ।

न निन्दति न च स्तौति, लोके चरति सूर्यवत् ॥८॥

अध्यात्म अधिदैव अधिभूत । हें त्रिविध जग मायाकृत ।

नसतें मजमाजीं आभासत । जाण निश्चित त्रिगुणात्मक ॥४॥

उद्धवा मिथ्या म्हणोनि तूं एथ । झणें होशी उपेक्षायुक्त ।

येणें मद्वाक्यें साधुसंत । ज्ञानविज्ञानार्थ पावले ॥५॥

प्रपंचाचें मिथ्या भान । तेंचि ज्ञानाचें मुख्य ज्ञान ।

येणें ज्ञानें जो सज्ञान । तोचि समान सर्वांभूतीं ॥६॥

यालागीं भूतांचे गुणागुण । कदा न वदे निंदास्तवन ।

सूर्याचे परी जाण । विचरे आपण समसाम्यें ॥७॥

बदरिकाश्रम उत्तरदेशीं । सेतुबंध दक्षिणेसी ।

सूर्य संमुख सर्वांसी । विमुखता त्यासी असेना ॥८॥

सूर्य संमुख पूर्वेच्यांसी । तोचि विमुख पचिमेच्यांसी ।

नाहीं, तेवीं मी सर्वत्र सर्वांसी । विमुखता मजसी असेना ॥९॥

सामर्थ्यें तम दवडूनि जाण । भूतांसी सूर्य भेटे आपण ।

तेविं जगाचे दवडूनि दोषगुण । साधुसज्जन विचरती ॥११०॥

जें हें बोलिलें ज्ञानलक्षण । तेंचि सिद्धांचें पूर्णपण ।

मुमुक्षीं हें अनुसंधान । सावधान साधावें ॥११॥

हेंचि पाविजे निजज्ञान । तेचि अर्थींचें साधन ।

उद्धवालागीं श्रीकृष्ण । स्वमुखें आपण सांगत ॥१२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel