पतत्पताकै रथकुंजरादिभिः खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरपि ।

मिथः समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदा, न्यहन् शरर्दद्भिरिव द्विपा वने ॥१५॥

पतकांसीं रथ कुंजर । रणीं पाडिले अपार ।

पाखरांसीं असिवार । मारिले खरोष्ट्र रणामाजीं ॥१८॥

म्हैसे मारुनियां रणीं । पाडिलिया वीरश्रेणी ।

जैसे उन्मत्त गज वनीं । दंतीं खणाणी भीडत ॥१९॥

यापरी यादववीर । रणीं मातले महाशूर ।

घाय मारोनि निष्ठुर । रणीं अपार पाडिले ॥१२०॥

कृष्णमाया केले भ्रांत । युद्धीं न देखतां स्वार्थ ।

परस्परें प्राणघात । व्यर्थ करित सुहृदांचा ॥२१॥;

रणीं पाडिलें अपार । तंव खवळले कृष्णकुमर ।

ज्यांज्यांमाजीं प्रीति थोर । ते युद्धातुर चालिले ॥२२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel