एवं नष्टेषु सर्वेषुः कुलेषु स्वेषु केशवः ।

अवतारितो भुवो भार, इति मेनेऽवशेषितः ॥२५॥

स्वकुळ नाशूनि श्रीधर । अवशेष धराभार ।

उतरला मानी चक्रधर । तेणें सुखें थोर सुखावे ॥६५॥

जेवीं कां आलें पेरी माळी । निजजीवनें प्रतिपाळी ॥

शेखीं तोचि खणे समूळीं । तेवीं यदुकुळीं श्रीकृष्ण ॥६६॥

यादव निजबळें प्रतिपाळी । त्यातें स्वयें निजांगें निर्दळी ।

हें दाखवितां वनमाळी । ममतामेळीं अलिप्त ॥६७॥

कृष्ण पाळी यादवां समस्तां । त्यांची दाविली अतिममता ।

शेखीं करुनि कुळाचे घाता । निरभिमानता हरि दावी ॥६८॥

स्त्रीपुत्रेंसीं निजजीविता । सकळ कुळाच्या होतां घाता ।

ज्ञात्यासी नुपजे ममता । ते ’नित्यमुक्तता’ हरि दावी ॥६९॥

ज्ञात्यासी नाहीं अहंममता । तेचि दावावया तत्त्वतां ।

कुळेंसीं होतां पुत्रघाता । स्वप्नींही ज्ञाता ग्लानि नेणे ॥१७०॥

ब्राह्मणाचा शाप दारुण । अन्यथा हों नेदी श्रीकृष्ण ।

निजकुळ निर्दळी आपण । विप्रवचनसत्यत्वा ॥७१॥

करुनि कुळक्षयाचें काम । सुख मानी पुरुषोत्तम ।

तें देखोनि म्हणे बळराम । अवतारकर्म संपलें ॥७२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel