तन्माशु जहि वैकुण्ठ, पाप्मानं मृगलुब्धकम् ।

यथा पुनरहं त्वेवं, न कुर्यां सदतिक्रमम् ॥३७॥

ऐशिया मज पापरुपासी । कृपा करावी हृषीकेशी ।

निष्कृती होय पापासी । त्या उपायासी करीं वेगीं ॥५२॥

कोरडिये कृपेचा संबंध । तेणें न फिटे दोषबाध ।

माझा जेव्हां तूं करिसी वध । तेव्हां मी शुद्ध होईन ॥५३॥

मी लुब्धक पापबुद्धी । मृगलोभी पशुपारधी ।

त्या मज तूं निजहस्तें वधीं । तैं मी त्रिशुद्धी उद्धरलों ॥५४॥

जेणें देहें केलें पापकर्मा । तो देह निवटीं पुरुषोत्तमा ।

पुढती ऐशिया असत्कर्मा । न करीं अधर्मा तें करीं ॥५५॥

बाण विंधिला तुझिया पायां । हें अगाध पाप केलें काया ।

तीसी शीघ्र वधावें यदुराया । तैं महापापा या होय निस्तारु ॥५६॥

जेणें देहें केलें पापाचरण । त्याचें प्रायश्चित्त हेंचि पूर्ण ।

करीं निजहस्तें देहदंडण । म्हणोनि चरण दृढ धरिले ॥५७॥

देहें केलें पापाचरण । देहलोभी तो पापी पूर्ण ।

स्थूल लिंग आणि कारण । यांचें करीं छेदन निजतेजचक्रें ॥५८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel