१७०० ऑगस्ट १८ - (भाद्र. शु. १५) बाजीरावाचा जन्म.

१७१८ जुलै १ - बाळाजी विश्वनाथाबरोबर दिल्लीस निघाला.

१७१९ फेब्रु २८ - दिल्लीस मुक्काम.

१७२० मार्च २० - कोल्हापूर युद्ध.

एप्रिल २ - बाळाजी विश्वनाथ यांचा मृत्यू.

एप्रिल १७ - मसूर येथे बाजीरावास पेशवे पदाची वस्त्रे मिळाली.

१७२१ जानेवारी ४ - चिखलठाण येथे निजामाची भेट.

मार्च ७ - सुरतेवर स्वारी.

१७२२ डिसेंबर ५ - ऐवजखानाची भेट.

१७२३ फेब्रु. १३ - बदकशा येथे निजाम भेट.

मार्च - भोपाळच्या दोस्त महमदाचा पराभव. त्याचा हत्ती घेतला.

१७२४ मार्च १४ - लांबकानीचे युद्ध.

१७२४ ऑक्टोबर - साखरखेडल्याचे युद्ध.

१७२८ फेब्रु. २५ - पालखेडच्या युद्धात निजामाचा पराभव.

मार्च ३१ - स्वारीहून परत.

१७२९ मार्च १३ - धामोरा येथे छत्रसालाची भेट.

एप्रिल - बंगषाला वेढा आणि पराभव.

एप्रिल २८ - सुपे (बुंदेलखंड येथे कायमखानाचे लष्कर लुटले.

१७३१ एप्रिल १ - डभई (गुजरात) त्रिंबकराव दाभाडय़ास मारले.

एप्रिल - बाजीरावाच्या सैन्याशी निजामाची चकमक.

१७३२ फेब्रु. १२ - सेखोजी आंग्रे भेट.

१७३३ एप्रिल ६ - जंजिऱ्यावर स्वारी.

मे २५ - मंडणगड किल्ला घेतला.

१७३४ मे - खानदेशकडील स्वारी.

१७३५ फेब्रु ४ - मानाजी आंग्रे यांच्या मदतीसाठी कुलाब्यास प्रयाण.

जुलै ६ - मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे राजपुतान्यात विजयी होऊन पुण्यास आले तेव्हा बाजीराव घोरपडीपावेतो सामोरा गेला.

१७३६ फेब्रु ४ - उदेपूर येथील जलमंदिरास भेट.

फेब्रु. १५ - किशनगड नजीक सवाई जयसिंगाची भेट.

१७३७ मार्च २९ - दिल्लीचा पुरा जाळला.

१७३८ जाने. - भोपाळचे युद्ध व तह.

१७३९ फेब्रु. ११ - नादिरशहाच्या वर्तमानावरून पुण्याहून उत्तरेकडे स्वारी.

मे २२ - जेनाबाद येथे नादिरशहा परतल्याची बातमी कळली.

सप्टें. ३ - चिमाजी वसई घेऊन पुण्यास आला तेव्हा बाजीराव औंधापावेतो सामोरा गेला.

नोव्हें. १ - नासिरजंगाच्या स्वारीस प्रयाण.

१७४० मार्च ३ - नासिरजंगाची भेट व तह.

मार्च ७ - उत्तरेकडे प्रयाण.

एप्रिल ५ - रावेर प्रांत खरगोण येथे मुक्काम.

एप्रिल २८ - मृत्यू.

 

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel