ॐ श्रीमतॆ नमः ।

ॐ शशिधराय नमः ।

ॐ चंद्राय नमः ।

ॐ ताराधीशाय नमः ।

ॐ निशाकराय नमः ।

 

ॐ सुधानिधयॆ नमः ।

ॐ सदाराध्याय नमः ।

ॐ सत्पतयॆ नमः ।

ॐ साधुपूजिताय नमः ।

ॐ जितॆंद्रियाय नमः ॥ १० ॥

 

ॐ जयॊद्यॊगाय नमः ।

ॐ ज्यॊतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः ।

ॐ विकर्तनानुजाय नमः ।

ॐ वीराय नमः ।

ॐ विश्वॆशाय नमः ।

ॐ विदुषांपतयॆ नमः ।

ॐ दॊषाकराय नमः ।

ॐ दुष्टदूराय नमः ।

 

ॐ पुष्टिमतॆ नमः ।

ॐ शिष्टपालकाय नमः ॥ २० ॥

ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः ।

ॐ अनंताय नमः ।

ॐ अष्टदारुकुठारकाय नमः ।

ॐ स्वप्राकाशाय नमः ।

 

ॐ प्राकाशात्मनॆ नमः ।

ॐ द्युचराय नमः ।

ॐ दॆवभॊजनाय नमः ।

ॐ कळाधराय नमः ।

ॐ कालहॆतवॆ नमः ।

ॐ कामकृताय नमः ॥ ३० ॥

ॐ कामदायकाय नमः ।

ॐ मृत्युसंहारकाय नमः ।

 

ॐ अमर्त्याय नमः ।

ॐ नित्यानुष्ठानदाय नमः ।

ॐ क्षपाकराय नमः ।

ॐ क्षीणपापाय नमः ।

ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः ।

ॐ जैवातृकाय नमः ।

ॐ शुचयॆ नमः ।

ॐ शुभ्राय नमः ॥ ४० ॥

 

ॐ जयिनॆ नमः ।

ॐ जयफलप्रदाय नमः ।

ॐ सुधामयाय नमः ।

ॐ सुरस्वामिनॆ नमः ।

ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः ।

ॐ भुक्तिदाय नमः ।

 

ॐ मुक्तिदाय नमः ।

ॐ भद्राय नमः ।

ॐ भक्तदारिद्र्यभंजनाय नमः ।

ॐ सामगानप्रियाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ सर्वरक्षकाय नमः ।

ॐ सागरॊद्भवाय नमः ।

ॐ भायांतकृतॆ नमः ।

 

ॐ भक्तिगम्याय नमः ।

ॐ भवबंधविमॊचनाय नमः ।

ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः ।

ॐ जगदानंदकारणाय नमः ।

ॐ निस्सपत्नाय नमः ।

ॐ निराहाराय नमः ।

ॐ निर्विकाराय नमः ॥ ६० ॥

 

ॐ निरामयाय नमः ।

ॐ भूच्छायाच्छादिताय नमः ।

ॐ भव्याय नमः ।

ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः ।

ॐ सकलार्तिहराय नमः ।

 

ॐ स्ॐयजनकाय नमः ।

ॐ साधुवंदिताय नमः ।

ॐ सर्वागमज्ञाय नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः ॥ ७० ॥

ॐ सितच्छत्रध्वजॊपॆताय नमः ।

ॐ सितांगाय नमः ।

ॐ सितभूषणाय नमः ।

 

ॐ श्वॆतमाल्यांबरधराय नमः ।

ॐ श्वॆतगंधानुलॆपनाय नमः ।

ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः ।

ॐ दंडपाणयॆ नमः ।

ॐ धनुर्धराय नमः ।

ॐ कुंदपुष्पॊज्वलाकाराय नमः ।

ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ आत्रॆयगॊत्रजाय नमः ।

 

ॐ अत्यंतविनयाय नमः ।

ॐ प्रियदायकाय नमः ।

ॐ करुणारससंपूर्णाय नमः ।

ॐ कर्कटप्रभुवॆ नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ चतुरश्रासनारूढाय नमः ।

 

ॐ चतुराय नमः ।

ॐ दिव्यवाहनाय नमः ।

ॐ विवस्वन्मंडलाग्नॆयवासाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः ।

ॐ महॆश्वरप्रियाय नमः ।

ॐ दांताय नमः ।

ॐ मॆरुगॊत्रप्रदक्षिणाय नमः ।

 

ॐ ग्रहमंडलमध्यस्थाय नमः ।

ॐ ग्रसितार्काय नमः ।

ॐ ग्रहाधिपाय नमः ।

ॐ द्विजराजाय नमः ।

ॐ द्युतिलकाय नमः ।

ॐ द्विभुजाय नमः ॥ १०० ॥

 

ॐ औदुंबरनागवासाय नमः ।

ॐ उदाराय नमः ।

ॐ रॊहिणीपतयॆ नमः ।

ॐ नित्यॊदयाय नमः ।

ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ।

ॐ नित्यानंदफलप्रदाय नमः ।

 

ॐ सकलाह्लादनकराय नमः ।

ॐ पलाशसमिधप्रियाय नमः ॥ १०८ ॥

 

॥ इति श्री चंद्राष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel