ॐ शनैश्चराय नमः ।

ॐ शांताय नमः ।

ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः ।

ॐ शरण्याय नमः ।

ॐ वरॆण्याय नमः ।

 

ॐ सर्वॆशाय नमः ।

ॐ स्ॐयाय नमः ।

ॐ सुरवंद्याय नमः ।

ॐ सुरलॊकविहारिणॆ नमः ।

ॐ सुखासनॊपविष्टाय नमः ॥ १० ॥

 

ॐ सुंदराय नमः ।

ॐ घनाय नमः ।

ॐ घनरूपाय नमः ।

ॐ घनाभरणधारिणॆ नमः ।

ॐ घनसारविलॆपाय नमः ।

 

ॐ खद्यॊताय नमः ।

ॐ मंदाय नमः ।

ॐ मंदचॆष्टाय नमः ।

ॐ महनीयगुणात्मनॆ नमः ।

ॐ मर्त्यपावनपादाय नमः ॥ २० ॥

 

ॐ महॆशाय नमः ।

ॐ छायापुत्राय नमः ।

ॐ शर्वाय नमः ।

ॐ शरतूणीरधारिणॆ नमः ।

ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ।

 

ॐ चंचलाय नमः ।

ॐ नीलवर्णाय नमः ।

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ नीलांजननिभाय नमः ।

ॐ नीलांबरविभूषणाय नमः ॥ ३० ॥

 

ॐ निश्चलाय नमः ।

ॐ वॆद्याय नमः ।

ॐ विधिरूपाय नमः ।

ॐ विरॊधाधारभूमयॆ नमः ।

ॐ वैरास्पदस्वभावाय नमः ।

 

ॐ वज्रदॆहाय नमः ।

ॐ वैराग्यदाय नमः ।

ॐ वीराय नमः ।

ॐ वीतरॊगभयाय नमः ।

 

ॐ विपत्परंपरॆशाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ विश्ववंद्याय नमः ।

ॐ गृध्रवाहनाय नमः ।

ॐ गूढाय नमः ।

ॐ कूर्मांगाय नमः ।

 

ॐ कुरूपिणॆ नमः ।

ॐ कुत्सिताय नमः ।

ॐ गुणाढ्याय नमः ।

ॐ गॊचराय नमः ।

ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ।

ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणॆ नमः ॥ ५० ॥

 

ॐ आयुष्यकारणाय नमः ।

ॐ आपदुद्धर्त्रॆ नमः ।

ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।

ॐ वशिनॆ नमः ।

ॐ विविधागमवॆदिनॆ नमः ।

ॐ विधिस्तुत्याय नमः ।

ॐ वंद्याय नमः ।

ॐ विरूपाक्षाय नमः ।

 

ॐ वरिष्ठाय नमः ।

ॐ गरिष्ठाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ वज्रांकुशधराय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ अभयहस्ताय नमः ।

ॐ वामनाय नमः ।

 

ॐ ज्यॆष्ठापत्नीसमॆताय नमः ।

ॐ श्रॆष्ठाय नमः ।

ॐ अमितभाषिणॆ नमः ।

ॐ कष्टौघनाशनाय नमः ।

ॐ आर्यपुष्टिदाय नमः ।

ॐ स्तुत्याय नमः ॥ ७० ॥

 

ॐ स्तॊत्रगम्याय नमः ।

ॐ भक्तिवश्याय नमः ।

ॐ भानवॆ नमः ।

ॐ भानुपुत्राय नमः ।

ॐ भव्याय नमः ।

ॐ पावनाय नमः ।

ॐ धनुर्मंडलसंस्थाय नमः ।

 

ॐ धनदाय नमः ।

ॐ धनुष्मतॆ नमः ।

ॐ तनुप्रकाशदॆहाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ तामसाय नमः ।

ॐ अशॆषजनवंद्याय नमः ।

 

ॐ विशॆषफलदायिनॆ नमः ।

ॐ वशीकृतजनॆशाय नमः ।

ॐ पशूनांपतयॆ नमः ।

ॐ खॆचराय नमः ।

ॐ खगॆशाय नमः ।

ॐ घननीलांबराय नमः ।

 

ॐ काठिण्यमानसाय नमः ।

ॐ आर्यगुणस्तुत्याय नमः ॥ ९० ॥

ॐ नीलच्छत्राय नमः ।

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ निर्गुणाय नमः ।

ॐ गुणात्मनॆ नमः ।

ॐ निरामयाय नमः ।

 

ॐ निंद्याय नमः ।

ॐ वंदनीयाय नमः ।

ॐ धीराय नमः ।

ॐ दिव्यदॆहाय नमः ।

ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॥ १०० ॥

 

ॐ दैन्यनाशकराय नमः ।

ॐ आर्यजनगण्याय नमः ।

ॐ क्रूराय नमः ।

 

ॐ क्रूरचॆष्टाय नमः ।

ॐ कामक्रॊधधराय नमः ।

ॐ कळत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ।

ॐ परिपॊषितभक्ताय नमः ।

ॐ वरभीतिहराय नमः ।

ॐ भक्तसंघमनॊभीष्टफलदाय नमः ।

 

ॐ श्रीमच्छनैश्चराय नमः ॥ ११० ॥

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel