ॐ ओंकारतत्त्वरूपाय नम:

ॐ दिव्यज्ञानात्मने नम:

ॐ अतीतमहाधाम्ने नम:

ॐ ऐन्द्रर्ध्यौजसे नम:

ॐ नष्टमत्सरगम्याय नम:

 

ॐ आगमाचरवर्त्मने नम:

ॐ मोचितामेध्यकृतये नम:

ॐ ह्रींबीजश्राणितश्रिये नम:

ॐ मोहादिविभ्रमान्ताय नम:

ॐ बहुकायधराय नम:

 

ॐ भक्तदुर्वैभवच्छेत्रे नम:

ॐ क्लींबीजवरजापिने नम:

ॐ भवहेतुविनाशाय नम:

ॐ राजच्छोणाधराय नम:

 

ॐ गतिप्रकंपिताण्डाय नम:

ॐ चारुव्यायतबाहव नम:

ॐ यमादियतचेतसे नम:

ॐ वशिताय नम:

ॐ अजातवश्याय नम:

 

ॐ मुण्डिने नम:

ॐ अनसूयवे नम:

ॐ वदद्वरेण्याय नम:

ॐ वाग्जालविस्पष्टाय नम:

ॐ विविधात्मने नम:

ॐ तपोधनाय नम:

ॐ प्रसन्नात्मने नम:

 

ॐ इडापतिस्तुतकीर्तये नम:

ॐ तेजोमण्यन्तरङ्गाय नम:

ॐ अमरसद्मविहारिणे नम:

ॐ आन्तरस्थानसंस्थाय नम:

ॐ ऐश्वर्यश्रौतगीतये नम:

 

ॐ वातादिभययुग्भावहेतवे नम:

ॐ हेतुहेतवे नम:

ॐ जगदात्मतत्त्वभूताय नम:

ॐ विद्विषत्षट्कघातिने नम:

 

ॐ सुरवर्गोद्धृते नम:

ॐ भूत्यै नम:

ॐ असुरावासभेदिने नम:

ॐ नेत्रे नम:

ॐ नयनाक्ष्णे नम:

ॐ अचिच्चेतनाय नम:

 

ॐ महात्मने नम:

ॐ देवादिदेवदेवाय नम:

ॐ वसुधासुरपालिने नम:

ॐ याजिनामग्रगण्याय नम:

ॐ द्रांबीजजपनिष्ठाय नम:

ॐ वासनावनदावाय नम:

ॐ धूलियुक्देहमालिने नम:

 

ॐ यतिसन्यासगतये नम:

ॐ दत्तात्रेयेतिसंविदे नम:

ॐ यजनास्यभुजे नम:

ॐ अजाय नम:

 

ॐ तारकावासगामिने नम:

ॐ महाजवाय नम:

ॐ अस्पृग्रूपाय नम:

ॐ आत्ताकाराय नम:

ॐ विरूपिणे नम:

 

ॐ नरा नम:

ॐ धीप्रदीपाय नम:

ॐ यशस्विने नम:

ॐ हारिणे नम:

 

ॐ उज्ज्वलाङ्गाय नम:

ॐ अत्रेस्तनूजाय नम:

ॐ शम्भवे नम:

ॐ मोचितामरसंघा नम:

ॐ धीमतांधीकराय नम:

 

ॐ बलिष्ठविप्रलम्भा नम:

ॐ यागहोमप्रियाय नम:

ॐ भजन्महिमविख्यात्रे नम:

ॐ अमरारिमहिमच्छिदे नम:

ॐ लाभाय नम:

 

ॐ मुण्डिपूज्याय नम:

ॐ यमिने नम:

ॐ हेममालिने नम:

ॐ गतोपाधिव्याधये नम:

ॐ हिरण्याहितकान्तये नम:

ॐ यतीन्द्रचर्यादधते नम:

ॐ नरभावौषधाय नम: 

 

ॐ वरिष्ठयोगिपूज्याय नम:

ॐ तन्तुसन्तन्वते नम:

ॐ स्वात्मगाथासुतीर्थाय नम:

ॐ सुश्रिये नम:

ॐ षट्कराय नम:

ॐ तेजोमयोत्तमाङ्गाय नम:

 

ॐ नोदनानोद्यकर्मणे नम:

ॐ हान्याप्तिमृतिविज्ञात्रे नम:

ॐ कारितसुभक्तये नम:

ॐ रुक्सुङ्मनःखेदहृते नम:

ॐ दर्शनाविषयात्मने नम:

ॐ नरतत्त्वप्रकाशिने नम:

ॐ द्रावितप्रणताघाय नम:

 

ॐ अतत्त्वजिष्णवे नम:

ॐ स्वराशये नम:

ॐ राजत्त्रयास्यैकरूपाय नम:

ॐ यतये नम:

ॐ चोदनातीताय नम:

ॐ प्रचारप्रभवे नम:

ॐ मानरोषविहीनाय नम:

 

ॐ शिष्यसंसिद्धिकारिणे नम:

ॐ गन्त्रे नम:

ॐ पादविहीनाय नम:

ॐ चोदनाचोदितात्मने नम:

ॐ यवीयसे नम:

ॐ अलर्गदुःखवारिणे नम:

ॐ अखण्डितात्मने नम:

 

ॐ ह्रींबीजाय नम:

ॐ अर्जुनेष्टाय नम:

ॐ ब्रह्मचारिणे नम:

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel