ॐ श्रीरामाय नमः ।

ॐ रामभद्राय नमः ।

ॐ रामचंद्राय नमः ।

ॐ शाश्वताय नमः ।

ॐ राजीवलॊचनाय नमः ।

 

ॐ श्रीमतॆ नमः ।

ॐ राजॆंद्राय नमः ।

ॐ रघुपुंगवाय नमः ।

ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।

ॐ चैत्राय नमः ॥ १० ॥

 

ॐ जितमित्राय नमः ।

ॐ जनार्दनाय नमः ।

ॐ विश्वामित्र प्रियाय नमः ।

ॐ दांताय नमः ।

ॐ शरण्यत्राणतत्पराय नमः ।

 

ॐ वालिप्रमथनाय नमः ।

ॐ वाग्मिनॆ नमः ।

ॐ सत्यवाचॆ नमः ।

ॐ सत्यविक्रमाय नमः ।

ॐ सत्यव्रताय नमः ॥ २० ॥

 

ॐ व्रतधराय नमः ।

ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः ।

ॐ कौसलॆयाय नमः ।

ॐ खरध्वंसिनॆ नमः ।

ॐ विराधवधपंडिताय नमः ।

ॐ विभीषणपरित्राणाय नमः ।

 

 

 

ॐ हरकॊदंडखंडनाय नमः ।

ॐ सप्तताळप्रभॆत्त्रॆ नमः ।

ॐ दशग्रीवशिरॊहराय नमः ।

ॐ जामदग्न्यमहादर्प दळनाय नमः ॥ ३० ॥

 

ॐ ताटकांतकाय नमः ।

ॐ वॆदांतसाराय नमः ।

ॐ वॆदात्मनॆ नमः ।

ॐ भवरॊगैकस्यभॆषजाय नमः ।

ॐ दूषणत्रिशिरॊहंत्रॆ नमः ।

 

ॐ त्रिमूर्तयॆ नमः ।

ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ।

ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।

ॐ त्रिलॊकात्मनॆ नमः ।

ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ॥ ४० ॥

 

ॐ त्रिलॊकरक्षकाय नमः ।

ॐ धन्विनॆ नमः ।

ॐ दंडकारण्यकर्तनाय नमः ।

ॐ अहल्याशापशमनाय नमः ।

ॐ पितृभक्ताय नमः ।

 

ॐ वरप्रदाय नमः ।

ॐ जितॆंद्रियाय नमः ।

ॐ जितक्रॊधाय नमः ।

ॐ जितमित्राय नमः ।

ॐ जगद्गुरवॆ नमः ॥ ५० ॥

 

ॐ यक्षवानरसंघातिनॆ नमः ।

ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः ।

 

ॐ जयंतत्राणवरदाय नमः ।

ॐ सुमित्रापुत्रसॆविताय नमः ।

ॐ सर्वदॆवाधिदॆवाय नमः ।

ॐ मृतवानरजीवनाय नमः ।

 

ॐ मायामारीचहंत्रॆ नमः ।

ॐ महादॆवाय नमः ।

ॐ महाभुजाय नमः ।

ॐ सर्वदॆवस्तुताय नमः ॥ ६० ॥

 

ॐ स्ॐयाय नमः ।

ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।

ॐ मुनिसंस्तुताय नमः ।

ॐ महायॊगिनॆ नमः ।

ॐ महॊदराय नमः ।

ॐ सुग्रीवॆप्सितराज्यदाय नमः ।

 

ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः ।

ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः ।

ॐ आदिपुरुषाय नमः ।

ॐ परम पुरुषाय नमः ॥ ७० ॥

 

ॐ महापुरुषाय नमः ।

ॐ पुण्यॊदयाय नमः ।

ॐ दयासाराय नमः ।

ॐ पुराणपुरुषॊत्तमाय नमः ।

 

ॐ स्मितवक्त्राय नमः ।

ॐ मितभाषिणॆ नमः ।

ॐ पूर्वभाषिणॆ नमः ।

ॐ राघवाय नमः ।

 

ॐ अनंतगुणगंभीराय नमः ।

ॐ धीरॊदात्तगुणॊत्तराय नमः ॥ ८० ॥

 

ॐ मायामानुषचारित्राय नमः ।

ॐ महादॆवादिपूजिताय नमः ।

ॐ सॆतुकृतॆ नमः ।

ॐ जितवाराशयॆ नमः ।

ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ।

 

ॐ हरयॆ नमः ।

ॐ श्यामांगाय नमः ।

ॐ सुंदराय नमः ।

ॐ शूराय नमः ।

ॐ पीतवासाय नमः ॥ ९० ॥

 

ॐ धनुर्धराय नमः ।

ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ।

ॐ विभीषण प्रतिष्ठात्रॆ नमः ।

 

ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः ।

ॐ परमात्मनॆ नमः ।

ॐ परस्मैब्रह्मणॆ नमः ।

ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ।

ॐ परस्मैज्यॊतिषॆ नमः ॥ १०० ॥

 

ॐ परस्मैधाम्नॆ नमः ।

ॐ पराकाशाय नमः ।

ॐ परात्परस्मै नमः ।

ॐ परॆशाय नमः ।

ॐ पारगाय नमः ।

 

ॐ पाराय नमः ।

ॐ सर्वदॆवात्मकाय नमः ।

ॐ परस्मै नमः ॥ १०८ ॥

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel