ॐ रामाय नमः ।

ॐ राजाटवीवह्नये नमः ।

ॐ रामचन्द्रप्रसादकाय नमः ।

ॐ राजरक्तारुणस्नाताय नमः ।

ॐ राजीवायतलोचनाय नमः ।

 

ॐ रैणुकेयाय नमः ।

ॐ रुद्रशिष्याय नमः ।

ॐ रेणुकाच्छेदनाय नमः ।

ॐ रयिणे नमः ।

ॐ रणधूतमहासेनाय नमः । 

 

ॐ रुद्राणीधर्मपुत्रकाय नमः ।

ॐ राजत्परशुविच्छिन्नकार्तवीर्यार्जुनद्रुमाय नमः ।

ॐ राताखिलरसाय नमः ।

ॐ रक्तकृतपैतृक तर्पणाय नमः ।

ॐ रत्नाकरकृतावासाय नमः ।

ॐ रतीशकृतविस्मयाय नमः ।

 

ॐ रागहीनाय नमः ।

ॐ रागदूराय नमः ।

ॐ रक्षितब्रह्मचर्यकाय नमः ।

ॐ राज्यमत्तक्षत्त्रबीज भर्जनाग्निप्रतापवते नमः । 

ॐ राजद्भृगुकुलाम्बोधिचन्द्रमसे नमः ।

ॐ रञ्जितद्विजाय नमः ।

ॐ रक्तोपवीताय नमः ।

 

ॐ रक्ताक्षाय नमः ।

ॐ रक्तलिप्ताय नमः ।

ॐ रणोद्धताय नमः । 

 

 

 

ॐ रणत्कुठाराय नमः ।

ॐ रविभूदण्डायित महाभुजाय नमः ।

ॐ रमानाधधनुर्धारिणे नमः ।

ॐ रमापतिकलामयाय नमः । 

ॐ रमालयमहावक्षसे नमः ।

ॐ रमानुजलसन्मुखाय नमः ।

ॐ रणैकमल्लाय नमः ।

 

ॐ रसनाऽविषयोद्दण्ड पौरुषाय नमः ।

ॐ रामनामश्रुतिस्रस्तक्षत्रियागर्भसञ्चयाय नमः ।

ॐ रोषानलमयाकाराय नमः ।

ॐ रेणुकापुनराननाय नमः ।

ॐ रधेयचातकाम्भोदाय नमः ।

ॐ रुद्धचापकलापगाय नमः ।

ॐ राजीवचरणद्वन्द्वचिह्नपूतमहेन्द्रकाय नमः । 

ॐ रामचन्द्रन्यस्ततेजसे नमः ।

ॐ राजशब्दार्धनाशनाय नमः ।

 

ॐ राद्धदेवद्विजव्राताय नमः ।

ॐ रोहिताश्वाननार्चिताय नमः ।

ॐ रोहिताश्वदुराधर्षाय नमः ।

ॐ रोहिताश्वप्रपावनाय नमः ।

ॐ रामनामप्रधानार्धाय नमः ।

 

ॐ रत्नाकरगभीरधिये नमः ।

ॐ राजन्मौञ्जीसमाबद्ध सिंहमध्याय नमः ।

ॐ रविद्युतये नमः । 

ॐ रजताद्रिगुरुस्थानाय नमः ।

ॐ रुद्राणीप्रेमभाजनाय नमः ।

 

ॐ रुद्रभक्ताय नमः ।

ॐ रौद्रमूर्तये नमः ।

ॐ रुद्राधिकपराक्रमाय नमः ।

ॐ रविताराचिरस्थायिने नमः ।

ॐ रक्तदेवर्षिभावनाय नमः ।

 

ॐ रम्याय नमः ।

ॐ रम्यगुणाय नमः ।

ॐ रक्ताय नमः । 

ॐ रातभक्ताखिलेप्सिताय नमः ।

ॐ रचितस्वर्गगोपाय नमः ।

ॐ रन्धिताशयवासनाय नमः ।

ॐ रुद्धप्राणादिसञ्चाराय नमः ।

 

ॐ राजद्ब्रह्मपदस्थिताय नमः ।

ॐ रत्नसानुमहाधीराय नमः ।

ॐ रसासुरशिखामणये नमः ।

ॐ रक्तसिद्धये नमः ।

ॐ रम्यतपसे नमः ।

ॐ राततीर्थाटनाय नमः । 

ॐ रसिने नमः ।

ॐ रचितभ्रातृहननाय नमः ।

 

ॐ रक्षितभातृकाय नमः ।

ॐ राणिने नमः ।

ॐ राजापहृततातेष्टिधेन्वाहर्त्रे नमः ।

ॐ रसाप्रभवे नमः ।

ॐ रक्षितब्राह्म्यसाम्राज्याय नमः ।

ॐ रौद्राणेयजयध्वजाय नमः ।

 

ॐ राजकीर्तिमयच्छत्राय नमः ।

ॐ रोमहर्षणविक्रमाय नमः । 

ॐ राजसौर्यरसाम्भोधिकुम्भसम्भूतिसायकाय नमः ।

ॐ रात्रिन्दिवसमाजाग्रत्प्रतापग्रीष्मभास्कराय नमः ।

ॐ राजबीजोदरक्षोणीपरित्यागिने नमः ।

ॐ रसात्पतये नमः ।

ॐ रसाभारहराय नमः ।

 

ॐ रस्याय नमः ।

ॐ राजीवजकृतक्षमाय नमः ।

ॐ रुद्रमेरुधनुर्भङ्ग कृद्धात्मने नमः ।

ॐ रौद्रभूषणाय नमः ।

ॐ रामचन्द्रमुखज्योत्स्नामृतक्षालितहृन्मलाय नमः । 

ॐ रामाभिन्नाय नमः ।

ॐ रुद्रमयाय नमः ।

ॐ रामरुद्रो भयात्मकाय नमः ।

 

ॐ रामपूजितपादाब्जाय नमः ।

ॐ रामविद्वेषिकैतवाय नमः ।

ॐ रामानन्दाय नमः ।

ॐ रामनामाय नमः ।

ॐ रामाय नमः ।

ॐ रामात्मनिर्भिदाय नमः ।

ॐ रामप्रियाय नमः । 

ॐ रामतृप्ताय नमः ।

 

ॐ रामगाय नमः ।

ॐ रामविश्रमाय नमः ।

ॐ रामज्ञानकुठारात्तराजलोकमहातमसे नमः ।

ॐ रामात्ममुक्तिदाय नमः ।

ॐ रामाय नमः ।

ॐ रामदाय नमः ।

ॐ राममङ्गलाय नमः । 

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel