ॐ रामदूताय नम: ।

ॐ रामभृत्याय नम: ।

ॐ रामचित्तापहारकाय नम: ।

ॐ रामनामजपासक्ताय नम: ।

 

ॐ रामकीर्तिप्रचारकाय नम: ।

ॐ रामालिङ्गनसौख्यज्ञाय नम: ।

ॐ रामविक्रमहर्षिताय नम: ।

ॐ रामबाणप्रभावज्ञाय नम: ।

 

ॐ रामसेवाधुरन्धराय नम: ।

ॐ रामहृत्पद्ममार्ताण्डाय नम: ।

ॐ रामसङ्कल्पपूरकाय नम: ।

ॐ रामामोदितवाग्वृत्तये नम: ।

ॐ रामसन्देशवाहकाय नम: ।

 

ॐ रामतारकगुह्यज्ञाय नम: ।

ॐ रामाह्लादनपण्डिताय नम: ।

ॐ रामभूपालसचिवाय नम: ।

ॐ रामधर्मप्रवर्तकाय नम: ।

ॐ रामानुजप्राणदात्रे नम: ।

ॐ रामभक्तिलतासुमाय नम: ।

ॐ रामचन्द्रजयाशंसिने नम: ।

 

ॐ रामधैर्यप्रवर्धकाय नम: ।

ॐ रामप्रभावतत्त्वज्ञाय नम: ।

ॐ रामपूजनतत्पराय नम: ।

 

ॐ राममान्याय नम: ।

ॐ रामहृद्याय नम: ।

ॐ रामकृत्यपरायणाय नम: ।

 

 

 

ॐ रामसौलभ्यसंवेत्त्रे नम: ।

ॐ रामानुग्रहसाधकाय नम: ।

ॐ रामार्पितवचश्चित्तदेहवृत्तिप्रवर्तिताय नम: ।

ॐ रामसामुद्रिकाभिज्ञाय नम: ।

ॐ रामपादाब्जषट्पदाय नम: ।

 

ॐ रामायणमहामालामध्याञ्चितमहामणये नम: ।

ॐ रामायणरसास्वादस्रवदश्रुपरिप्लुताय नम: ।

ॐ रामकोदण्डटङ्कारसहकारिमहास्वनाय नम: ।

ॐ रामसायूज्यसाम्राज्यद्वारोद्घाटनकर्मकृते नम: ।

 

ॐ रामपादाब्जनिष्यन्दिमधुमाधुर्यलोलुपाय नम: ।

ॐ रामकैङ्कर्यमात्रैकपुरुषार्थकृतादराय नम: ।

ॐ रामायणमहाम्भोधिमथनोत्थसुधाघटाय नम: ।

ॐ रामाख्यकामधुग्दोग्ध्रे नम: ।

 

ॐ रामवक्त्रेन्दुसागराय नम: ।

ॐ रामचन्द्रकरस्पर्शद्रवच्छीतकरोपलाय नम: ।

ॐ रामायणमहाकाव्यशुक्तिनिक्षिप्तमौक्तिकाय नम: ।

ॐ रामायणमहारण्यविहाररतकेसरिणे नम: ।

ॐ रामपत्न्येकपत्नीत्वसपत्नायितभक्तिमते नम: ।

ॐ रामेङ्गितरहस्यज्ञाय नम: ।

 

ॐ राममन्त्रप्रयोगविदे नम: ।

ॐ रामविक्रमवर्षर्तुपूर्वभूनीलनीरदाय नम: ।

ॐ रामकारुण्यमार्तण्डप्रागुद्यदरुणायिताय नम: ।

ॐ रामराज्याभिषेकाम्बुपवित्रीकृतमस्तकाय नम: ।

ॐ रामविश्लेषदावाग्निशमनोद्यतनीरदाय नम: ।

ॐ रामायणवियद्गङ्गाकल्लोलायितकीर्तिमते नम: ।

ॐ रामप्रपन्नवात्सल्यव्रततात्पर्यकोविदाय नम: ।

 

ॐ रामाख्यानसमाश्वस्तसीतामानससंशयाय नम: ।

ॐ रामसुग्रीवमैत्र्याख्यहव्यवाहेन्धनायिताय नम: ।

ॐ रामाङ्गुलीयमाहात्म्यसमेधितपराक्रमाय नम: ।

ॐ रामार्तिध्वंसनचणचूडामणिलसत्कराय नम: ।

ॐ रामनाममधुस्यन्दद्वदनाम्बुजशोभिताय नम: ।

 

ॐ रामनामप्रभावेण गोष्पदीकृतवारिधये नम: ।

ॐ रामौदार्यप्रदीपार्चिर्वर्धकस्नेहविग्रहाय नम: ।

ॐ रामश्रीमुखजीमूतवर्षणोन्मुखचातकाय नम: ।

ॐ रामभक्त्येकसुलभब्रह्मचर्यव्रते स्थिताय नम: ।

ॐ रामलक्ष्मणसंवाहकृतार्थीकृतदोर्युगाय नम: ।

 

ॐ रामलक्ष्मणसीताख्यत्रयीराजितहृद्गुहाय नम: ।

ॐ रामरावणसङ्ग्रामवीक्षणोत्फुल्लविग्रहाय नम: ।

ॐ रामानुजेन्द्रजिद्युद्धलब्धव्रणकिणाङ्किताय नम: ।

ॐ रामब्रह्मानुसन्धानविधिदीक्षाप्रदायकाय नम: ।

ॐ रामरावणसङ्ग्राममहाध्वरविधानकृते नम: ।

ॐ रामनाममहारत्ननिक्षेपमणिपेटकाय नम: ।

 

ॐ रामताराधिपज्योत्स्नापानोन्मत्तचकोरकाय नम: ।

ॐ रामायणाख्यसौवर्णपञ्जरस्थितशारिकाय नम: ।

 

ॐ रामवृत्तान्तविध्वस्तसीताहृदयशल्यकाय नम: ।

ॐ रामसन्देशवर्षाम्बुवहन्नीलपयोधराय नम: ।

ॐ रामराकाहिमकरज्योत्स्नाधवलविग्रहाय नम: ।

 

ॐ रामसेवामहायज्ञदीक्षिताय नम: ।

ॐ रामजीवनाय नम: ।

ॐ रामप्राणाय नम: ।

ॐ रामवित्ताय नम: ।

ॐ रामायत्तकलेवराय नम: ।

 

ॐ रामशोकाशोकवनभञ्जनोद्यत्प्रभञ्जनाय नम: ।

ॐ रामप्रीतिवसन्तर्तुसूचकायितकोकिलाय नम: ।

 

ॐ रामकार्यार्थोपरोधदूरोत्सारणलम्पटाय नम: ।

ॐ रामायणसरोजस्थहंसाय नम: ।

ॐ रामहिते रताय नम: ।

ॐ रामानुजक्रोधवह्निदग्धसुग्रीवरक्षकाय नम: ।

 

ॐ रामसौहार्दकल्पद्रुसुमोद्गमनदोहदाय नम: ।

ॐ रामेषुगतिसंवेत्त्रे नम: ।

ॐ रामजैत्ररथध्वजाय नम: ।

ॐ रामब्रह्मनिदिध्यासनिरताय नम: ।

ॐ रामवल्लभाय नम: ।

 

ॐ रामसीताख्ययुगलयोजकाय नम: ।

ॐ राममानिताय नम: ।

ॐ रामसेनाग्रण्ये नम: ।

ॐ रामकीर्तिघोषणडिण्डमाय नम: ।

ॐ रामेतिद्य्वक्षराकारकवचावृतविग्रहाय नम: ।

 

ॐ रामायणमहावृक्षफलासक्तकपीश्वराय नम: ।

ॐ रामपादाश्रयान्वेषिविभीषणविचारविदे नम: ।

ॐ राममाहात्म्यसर्वस्वाय नम: ।

ॐ रामसद्गुणगायकाय नम: ।

ॐ रामजायाविषादाग्निनिर्दग्धरिपुसैनिकाय नम: ।

 

ॐ रामकल्पद्रुमूलस्थाय नम: ।

ॐ रामजीमूतवैद्युताय नम: ।

ॐ रामन्यस्तसमस्ताशाय नम: ।

ॐ रामविश्वासभाजनाय नम: ।

 

ॐ रामप्रभावरचितशैत्यवालाग्निशोभिताय नम: ।

ॐ रामभद्राश्रयोपात्तधीरोदात्तगुणाकराय नम: ।

ॐ रामदक्षिणहस्ताब्जमुकुटोद्भासिमस्तकाय नम: ।

 

ॐ रामश्रीवदनोद्भासिस्मितोत्पुलकमूर्तिमते नम: ।

ॐ रामब्रह्मानुभूत्याप्तपूर्णानन्दनिमज्जिताय नम: ।

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel