पाली भाषेत  :-

२४ अ१ (१ म.-मटो.)त्तवेतनभतोऽहमस्मि (इति धनियो गोपो)
पुत्ता च२ (२-२ म.-चेमे.) मे३(३ अ.-भटको.) समानिया अरोगा।
तेसं न सुणामि किंचि पापं
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव।।७।।

२५ नाहं भ४ (४ म.-भटिया;) तकोऽस्मि कस्सचि (इति भगवा)
निब्बिट्ठेन चरामि सब्बलोके।
अत्थो भतिया५ (अ.-भटिया ति पि.) न विज्जति
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव।।८।।

मराठीत अनुवाद :-

२४. “मी स्वत:च्या श्रमानें निर्वाह करतों”-असें धनिय गोप म्हणाला,-“आणि माझे पुत्र माझ्या बरोबर आहेत व निरोगी आहेत, त्यांच्यांत कोणतेंही वाईट असल्याचें माझें ऐकिवांत नाहीं, तर हे मेघराजा, तुझी इच्छा असल्यास खुशाल वर्षाव कर!” (७)

२५. “मी कोणाचा नोकर नाहीं”-असें भगवान् म्हणाला, “मी माझ्या भांडवलावर राहत आहें, नोकरीची मला गरज नाहीं, तर हे मेघराजा, तुझी इच्छा असल्यास खुशाल वर्षाव कर!” (८)

पाली भाषेत  :-

२६ अत्थि वसा अत्थि धेनुपा (इति धनियो गोपो)
गोंधरणियो पवेणियोऽपि१ (१. म.-पवेनियो.) अत्थि।
उसभोऽपि गवंपती२ (२. म.-त) च अत्थि
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव।।९।।

२७ नत्थि वसा नत्थि धेनुपा (इति भगवा)
गोधरणियो पवेणियोऽपि नत्थि।
असभोऽपि गवंपतीध३ (३ म.-ति च.) नत्थि
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव।।१०।।

२८ खीला४ (४ सी.-खिळा, म.-खिला.) निखाता असंपवेधी (इति धनियो गोपो)
दामा मुंजमया नवा सुसंठाना।
न हि सक्खिन्ति१ (१ म.-सक्खिस्सन्ति.) धेनुपाऽपि छेत्तुं
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव।।११।।

मराठीत अनुवाद :-

२६. “मजपाशीं गाई१ (१ पण अ.-दमन न करतां वाढलेलीं वासरें.) व दूध पिणारीं वासरें आहेत”-असें धनिय गोप म्हणाला,-“गाभण्या व फळणार्‍या गाई आहेत, आणि गाईंचा पुढारी बैल आहे, तर हे मेघराजा, तुझी इच्छा असल्यास खुशाल वर्षाव कर!” (९)

२७. “मजपाशीं गाई१ (१ पण अ.-दमन न करतां वाढलेलीं वासरें.) व दूध पिणारीं वासरें नाहींत”-असें भगवान् म्हणाला,-“गाभण्या व फळणार्‍या गाई नाहींत, आणि गाईंचा पुढारी बैल नाहीं, तर हे मेघराजा, तुझी इच्छा असल्यास खुशाल वर्षाव कर!” (१०)

२८. “खुंट चांगले गाडले आहेत, ते हालत नाहींत”- असें धनिय गोप म्हणाला,-“दावीं मुंज गवताचीं असून उत्तम बनविलीं आहेत व नवीं आहेत, दूध पिणार्‍या वासरांना देखील तीं तोडतां येणार नाहींत, तर हे मेघराजा, तुझी इच्छा असल्यास खुशाल वर्षाव कर!” (११)
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel