पाली भाषेत :-

५६ निल्लोलुपो निक्कुहो निप्पिपासो निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो।
निरासयो१ (१ नि.-निरससो.) सब्बलोके भवित्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो।।२२।।

५७ पापं सहायं परिवज्जयेथ अनत्थदस्सिं विसमे निविट्ठं।
सयं न सेवे पसुतं पमत्तं एको चरे खग्गविसाणकप्पो।।२३।।

५८ बहुस्सुत्तं धम्मधरं भजेथ मित्तं उळारं पटिभानवन्तं।
अञ्ञाय अत्थानि विनेय्य कंखं एको चरे खग्गविसाणकप्पो।।२४।।

५९ खिड्डं२ (२ म.-खिड्डारतिं.) रतिं कामसुखं च लोके अनलंकरित्वा अनपेक्खमानो।
विभूसनट्ठाना३ (३ नि. (सी.)-विभूसट्ठना.) विरतो सच्चवादी एको चरे खग्गविसाणकप्पो।।२५।।

मराठीत अनुवाद  :-


५६. निर्लोलुप, अदांभिक, निस्तृष्ण, गुणज्ञ, कषाय (क्लेश)-मोहापासून मुक्त व सर्व लोकीं निर्लोभ होऊन गेंड्याच्या शिंगाप्रमाणें एकाकी राहावें. (२२)

५७. असदर्थांचा उपदेश करणारा व विषम मार्गांत निविष्ट अशा पापी साथ्याचा त्याग करावा; आपण होऊन अशा आसक्त आणि प्रमत्त माणसाची संगति धरूं नये, (व) गेंड्याच्या शिंगाप्रमाणें एकाकी राहावें. (२३)

५८. बहुश्रुत, धर्मधर, उदार व प्रतिभासंपन्न अशा मित्राची संगत धरावी, व (त्याजकडून) सदर्थ समजून घेऊन व शंकेचें निरसन करून गेंड्याच्या शिंगाप्रमाणें एकाकी राहावें. (२४)

५९. क्रीडा, मजा, चैन-एवढ्यानें इहलोकीं समाधान न मानत व याची अपेक्षा न धरतां शृंगारभूषणांपासून निवृत्त व सत्यवादी होऊन गेंड्याच्या शिंगाप्रमाणें एकाकी राहावें. (२५)
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel