पाली भाषेतः-

७४० तण्हादुतियो पुरिसो दीघमद्धान संसरं।
इत्थभावऽञ्ञथाभावं संसारं नातिवत्तति।।१७।।

७४१ एतं आदीनवं ञत्वा तण्हा दुक्खस्स सम्भवं।
वीततण्हो अनादानो सतो भिक्खु परिब्बजे ति।।१८।।

सिया अञ्ञेन पि... कथं च सिया। यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति सब्बं उपादानपच्चया ति अयमेकानुपस्सना, उपादानं त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति अयं दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा...अथापरं एतदवोच स्तथा—

मराठीत अनुवाद :-

७४० तृष्णेचा साथी होऊन दीर्घ काळ पुनर्जन्म घेत मनुष्य मनुष्यत्व किंवा मनुष्येतरभाव पावून संसार अतिक्रमूं शकत नाहीं.(१७)

७४१ तृष्णेनें दु:खाचा उद्भव होतो, हा (तृष्णेंतील) दोष जाणून, वीततृष्ण, आदानविरहित व स्मृतिमान् होऊन, भिक्षु म्हणून प्रव्रज्या घ्यावी. (१८)

दुसर्‍याही पर्यायानें....इत्यादी...ती कशी? जें काहीं दु:ख उद्भवतें तें सर्व उपादानांपासून, ही एक अनुपश्यना; आणि उपादानांचा वैराग्यानें अशेष निरोध केल्यानें दु:खाचा उद्भव नाहीं, ही दुसरी अनुपश्यना. भिक्षूंनो, याप्रमाणें...इत्यादि... तो सुगत शास्ता म्हणाला—

पाली भाषेतः-

७४२ उपादानपच्चया भवो भूतो दुक्खं निगच्छति।
जातस्स मरणं होति एसो दुक्खस्स सम्भवो।।१९।।

७४३ तस्मा उपादानक्खया सम्मदञ्ञाय पण्डिता।
जातिक्खयं अभिञ्ञाय नागच्छन्ति पुनब्भवं ति।।२०।।

सिया अञ्ञेन पि... कथं च सिया। यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति सब्बं आरम्भपच्चया ति अयं एकानुपस्सना, आरम्भानं त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति अयं दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा...अथापरं एतदवोच स्तथा—

७४४ यं किञ्चि दुक्खं सब्बं आरम्भपच्चया।
आरम्भानं निरोधेन नत्थि दुक्खस्स सम्भवो।।२१।।

मराठी अनुवादः-

७४२ उपादानांपासून भव होतो, उत्पन्न झालेला प्राणी दु:ख भोगतो आणि जन्मलेल्याला मरण येतें, हा दु:खाचा उद्भव होय.(१९)

७४३ म्हणून सम्यकज्ञानानें उपादानक्षय करून व जन्मक्षय जाणून, पंडित पुनर्जन्म पावत नाहींत.(२०)

दुसर्‍याही पर्यायानें....इत्यादी...ती कशी? जें काहीं दु:ख उद्भवतें तें कर्मांच्या धडपडीपासून, ही एक अनुपश्यना; आणि कर्माच्या धडपडीचा वैराग्यानें अशेष निरोध केल्यानें दु:खाचा उद्भव नाहीं, ही दुसरी अनुपश्यना. भिक्षूंनो, याप्रमाणें...इत्यादि... तो सुगत शास्ता म्हणाला—

७४४. जें कांहीं दु:ख उद्भवतें, तें सर्व कर्माच्या धडपडीपासून; कर्मांच्या धडपडीच्या निरोधानें दु:खाचा उद्भव होत नाहीं.(२१)
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel