पाली भाषेत :-

१०३५ यानि सोतानि लोकस्मिं (अजिता ति भगवा) सति तेसं निवारण।
सोतानं संवरं ब्रूमि पञ्ञायेते पिथिय्यरे।।४।।

१०३६ पञ्ञा चेव सती(१म.-सति.)१ च२(२म.-यं च, नि.-चापि.) (इच्चायस्मा अजितो) नामरूपं च मारिस। 
एतं३ मे पुट्ठो पब्रूहि कत्थेतं उपरुज्झति।।५।। (३म.-एवं, नि.-एतं.)

१०३७ यं एतं पञ्हं अपुच्छि अजित तं वदामि ते।
यत्थ नामं च रूपं च असेसं उपरुज्झति।
विञ्ञाणस्स निरोधेन एत्थेतं उपरुज्झति।।६।।

१०३८ ये च ४(४नि., अ.-संखातधम्मासे.)संखतधम्मासे ये च सेखा पुथू इध।
तेसं मे निपको इरियं पुट्ठो पब्रूहि मारिस।।७।।

मराठीत अनुवाद :-

१०३५ जगांत जे प्रवाह आहेत — हे अजिता, असें भगवान् म्हणाला — त्याचें निवारण स्मृति होय. तीच प्रवाहांचें नियमन असें मी म्हणतों व प्रज्ञेमुळें ते बंद होतात. (४)

१०३६ हे मारिषा, प्रज्ञा आणि स्मृति — असें आयुष्मान् अजित म्हणाला — आणि नामरूप यांचा निरोध कोठें होतो हें मी विचारतों, तें मला सांग. (५)

१०३७ हे अजिता, हा जो तूं प्रश्न विचारलास, त्याचें मी तुला उत्तर देतों; जेथें नाम आणि रूप पूर्णपणें निरोध पावतात, तें मी तुला सांगतों - विज्ञानाच्या निरोधानें यांचा निरोध होतो. (६)

१०३८ इहलोकीं जे अनेक सर्व धर्मांचें (वस्तूंचें) यथार्थ ज्ञान असलेले असे (अर्हन्त) आणि शैक्ष्य आहेत, त्यांमध्यें तूं कुशल आहेस; तेव्हां त्याची वागणूक कशी असते हें मी तुला विचारतों तें, हे मारिषा, मला सांग. (७)
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel