पाली भाषेत :-

४०४ धम्मेन मातापितरो भरेय्य। पयोजये धम्मिकं सो वणिज्जं।
एतं गिही वत्तयं अप्पमत्तो। सयंपभे१(१ म.-सयंपमा(१).) नाम उपेति देवे ति।।२९।।

धम्मिकसुत्तं निट्ठितं।


चूळवग्गो दुतियो।
तस्स वग्गस्स उद्दानं-


रतनं आमगन्धं च हिरि२(२ रो.-हिरि च. ) मंगलमुत्तमं। सूचिलोभो धम्मचरिया पुन ब्राह्मणधम्मिकं।
नावा च सुत्तं किंसील-उट्ठानं अथ राहुलो। कप्पो च परिब्बाजो३( ३ सी.-परिब्बाजं च.) धम्मिको च पुनापरं।
चुद्दसेतानि सुत्तानि चुलवग्गो ति वुच्चति।

मराठीत अनुवाद :-

४०४. धर्ममार्गानें आईबापांचें पालन करावें, व धार्मिकपणें व्यापार करावा. अशा रीतीनें जर गृहस्थ सावधपणें वागला तर तो स्वयंपभ नांवाच्या देवलोकी जन्म पावतो. (२९)

धम्मिकसुत्तं समाप्त

चूळवग्ग दुसरा समाप्त

त्याची अनुक्रमणिका—रतन, आमगन्ध, हिरी, मंगल, सूचिलोम, धम्मचरिया, ब्राह्मण-धम्मिक, नावा, किंसील, उट्ठान, पाहुल, कप्प, परिब्बाजक, आणि धम्मिक—हीं चौदा सुत्तें मिंळून चूळवग्ग होतो.

पाली भाषेत :-

महावग्गो ततियो
२७
[१. पब्बज्जासुत्तं]

४०५ पब्बज्जं कित्तयिस्सामि यथा पब्बाजि चक्खुमा।
यथा वीमंसमानो सो पब्बज्जं समरोचयि।।१।।

४०६ संबाधोऽयं१(१ म.-संबाधायं) घरावासो रजस्सायतनं इति।
अब्भोकासो च पब्बाज्जा इति दिस्वान पब्बजि।।२।।

४०७ पब्बजित्वान कायेन पापकम्मं विवज्जयि।
वचीदुच्चरितं हित्वा आजीवं परिसोधयि।।३।।

मराठीत अनुवाद :-

महावग्ग तिसरा
२७
[१. पब्बज्जासुत्त]

४०५. त्या चक्षुष्मन्तानें प्रव्रज्या कशी घेतली, व कोणत्या विचारानें त्याला प्रव्रज्या आवडली, हें सांगून त्याच्या प्रव्रज्येचें मी वर्णन करतों.(१)

४०६. गृहवसति म्हणजे गर्दी व घाणीचें आगर आणि प्रव्रज्या म्हणजे मोकळी हवा, असें पाहून त्यानें प्रव्रज्या घेतली.(२)

४०७. प्रव्रज्या घेऊन त्यानें कायेनें पापकर्म वर्ज्य केलें, आणि वाचसिक पाप सोडून आपली उपजीविका शुद्ध ठेविली. (३)
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel