ते वेषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवतीसुतम् ।

एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वत्‍न्यसितेक्षणा ॥१४॥

पहिलेच श्रीमदें उद्धट । त्यावरी मांडिलें कपट ।

सांबास देऊनि स्त्रीनट । अतिवरिष्ठ बाणला ॥४७॥

तो श्यामसुंदर डोळसु । अंगा शोभला स्त्रीवेषु ।

प्रमदावैभवविलासु । दावी विन्यासु सलज्ज ॥४८॥

नयनीं सोगयाचें काजळ । व्यकंट कटाक्षु अतिचपल ।

सुंदर सुकुमार वेल्हाळ । चाले निश्चळ हंसगती ॥४९॥

वस्त्रें बांधोनियां उदर । नावेक केलें थोर ।

तेणें ते गरोदर । दिसे साचार इतरांसी ॥३५०॥

हात घालूनि सखियांच्या खांदीं । चालतां उदर हालों नेदी ।

विसांवा घेत पदोपदीं । येतां ऋषिवृंदीं देखिली ॥५१॥

ऐसा स्त्रीवेष दाखवूनि । नावेक अंतरें राहोनि ।

इतर ऋषींजवळी येऊनि । लोटांगणें घालिती ॥५२॥

पूर्वश्लोकींचा श्र्लोकार्थ तेथ । व्याख्यान नव्हेच समस्त ।

यालागीं तेंचि येथ । वाखाणिजेत कथान्वयें ॥५३॥

छळाचेनि मिषें जाणा । ऋषींसि करिती प्रदक्षिणा ।

अत्यादरें लागती चरणा । म्हणती दर्शना आम्ही आलों ॥५४॥

ऐसे यदुकुमार समस्त । अविनीत परी विनीतवत ।

कर जोडोनि राहिले तेथ । मृदु विनवीत मुनीश्वरां ॥५५॥

स्वामी पैल हे जे सुंदर । तुमच्या वचनीं भावार्थ थोर ।

आसन्नप्रसव गरोदर । स्वयें सुकुमार पुसों लाजे ॥५६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel