ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् ।

भृत्यार्तिहन्प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥३३॥

लयें लक्षें ध्यानलक्षणें । देव देवी ध्येय ध्यानें ।

तृणप्राय केलीं जेणें । हरिचरणस्मरणें तत्काळ ॥६६॥

यालागीं ध्यानासी तें वरिष्ठ । ध्यातां छेदी कल्पनादि कष्ट ।

भक्तांचें अतिअभीष्ट । मनोरथ इष्ट सदा पुरवी ॥६७॥

नित्य ध्यातां हरीचे चरण । करी भक्तदेहरोगदुःखहरण ।

इतुकेंच राया नव्हे जाण । करी निर्दळण भवरोगा ॥६८॥

भक्तांचे पुरवी मनोरथ । ते तूं म्हणसी विषययुक्त ।

परमानंदें नित्य तृप्त । निववी निजभक्त चरणामृतें ॥६९॥

वानूं चरणांची पवित्रता । शिवु पायवणी वाहे माथां ।

जे जन्मभूमी सकळ तीर्थां । पवित्रपण भक्तां चरणध्यानें ॥३७०॥

अवचटें लागल्या चरण । पवित्र झाले पाषाण ।

मा जे जाणोनि करिती ध्यान । त्यांचें पवित्रपण काय वानूं ॥७१॥

जो सदा शत्रुत्वें वर्ततां । जेणें चोरून नेली निजकांता ।

त्याच्या बंधू शरणागता । दिधली आत्मता निजभावें ॥७२॥

कोरडी आत्मतेची थोरी । तैशी नव्हे गा नृपकेसरी ।

देऊनि सुवर्णाची नगरी । अचळतेवरी स्थापिला ॥७३॥

यालागीं शरणागतां शरण्य । सत्य जाण हरीचे चरण ।

यापरतें निर्भय स्थान । नाहीं आन निजभक्तां ॥७४॥

भक्तांची अणुमात्र व्यथा । क्षण एक न साहवे भगवंता ।

प्रल्हादाची अतिदुःखता । होय निवारिता निजांगें ॥७५॥

दावाग्नि गिळूनि अंतरीं । गोपाळ राखिले वनांतरीं ।

पांडव जळतां जोहरीं । काढिले बाहेरी विवरद्वारें ॥७६॥

करूनि सर्वांगाचा वोढा । नित्य निवारी भक्तांची पीडा ।

जो कां भक्तांचिया भिडा । रणरंगीं फुडां वागवी रथु ॥७७॥

ते चरण वंदितां साष्टांगीं । भक्तां प्रतिपाळी उत्संगीं ।

ऐसी प्रणतपाळु कृपावोघीं । दुसरा जगीं असेना ॥७८॥

तरावया भवाब्धि प्रबळ । चरणांची नाव अडंडळ ।

अनन्यशरण सकळ । तारी तत्काळ चरणानुरागें ॥७९॥

ते महापुरुषाचे श्रीचरण । शरणागता निजशरण्य ।

ज्यांचें सनकादिक ध्यान । करिती अभिवंदन सद्भावें ॥३८०॥

अगाध चरणांचें महिमान । वानितां वेदां पडिलें मौन ।

ब्रह्मा सदाशिव आपण । करितां स्तवन तटस्थ ठेले ॥८१॥

अगम्य अतर्क्य श्रीचरण । जाणोनि ब्रह्मादिक ईशान ।

साष्टांगें अभिवंदन । करूनियां स्तवन करिती ऐसें ॥८२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel