अणुभ्यश्च महद्‍भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः ।

सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥१०॥

अतिलहान सुमन जें कांहीं । भ्रमरा तेथ उपेक्षा नाहीं ।

रिघोनि त्याच्याही ठायीं । आमोद पाहीं सेवितु ॥९८॥

थोराथोरा ज्या कमळिणी । विकासल्या समर्थपणीं ।

त्यांच्याही ठायीं रिघोनी । सारांश सेवुनी जातसे ॥९९॥

तैसाचि योगिया नेटकु । शास्त्रदृष्टी अतिविवेकु ।

न करी लहान थोर तर्कु । सारग्राहकू होतसे ॥१००॥

वेदांतीं ब्रह्मस्थिती । बोलिली मानी यथानिगुतीं ।

इतर स्तोत्रीं ब्रह्मव्युत्पत्ती । तेही अतिप्रीतीं मानितू ॥१॥

पंडितांचें वचन मानी । साधारणु बोलिला हितवचनीं ।

तेहीं अतिआदरें मानुनी । सार निवडूनि घेतसे ॥२॥

प्रीती होआवी पतीच्या मानसीं । कुळवधू मानी सासुसासर्‍यांसी ।

मान देतसे त्यांच्या दासासी । तेचि प्रीतीसी लक्षूनि ॥३॥

भेसळल्या क्षीरनीरासी । निवडुनि घेईजे राजहंसीं ।

तैसा विवेकयुक्त मानसीं । सारभागासी घेतसे ॥४॥

सर्वभूतीं भगवद्‍भावो । हा सारभागु मुख्य पहा हो ।

हे निष्ठा ज्यासि महाबाहो । त्यासी अपावो स्वप्नीं नाहीं ॥५॥

भरलेया जगाआंतु । सारभागी तो योगयुक्तु ।

यदूसि अवधूत सांगतु । गुरुवृत्तांसु लक्षणें ॥६॥

गुरुत्वें म्यां मानिली माशी । ऐके राया दो प्रकारेंसी ।

एक ते मोहळमासी । ग्रामवासी दूसरी ॥७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel