यया विचित्रव्यसनाद्भवद्भिर्विश्वतो भयात् ।

मुच्येमह्यञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुव्रत ॥९॥

मायाजलें भवसागरु । भरला असे अतिदुस्तरु ।

त्याचा उतरावया पैलपारु । होय तूं तारुं मुनिराया ॥९२॥

याचें सकळ जळ क्षार । माजीं सावजें अनिवार ।

एकएकें चराचर । गिळिलें साचार निजशक्तीं ॥९३॥

लाटांवरी अचाट लाटा । मोहाचिया अतिदुर्घटा ।

आदळती अविवेकतटा । धैर्याचिया कांठा पाडित ॥९४॥

अहं-कुवावो वाजतां थोरु । अवघाचि खवळे सागरु ।

मी-माझेनि गजरें घोरु । अतिदुर्धर गर्जत ॥९५॥

नाना वासनांचा वळसा । पाहें पां भंवताहे कैसा ।

येथ तरावया धिंवसा । नव्हे सहसा सुरनरां ॥९६॥

क्रोधाचें प्रबळ भरतें । भरी द्वेषाचिया तरियांतें ।

असूयातिरस्कारांची तेथें । चिडाणी उते अनिवार ॥९७॥

कामपर्वताचीं शिखरें । विषमें भासती अपारें ।

आशेइच्छेचीं वरी थोरें । झाडें विषयांकुरें वाढलीं ॥९८॥

संकल्पविकल्पांचे मीन । निंदेच्या सुसरी दारुण ।

ब्रह्मद्वेषाचे नक्र पूर्ण । सागरीं जाण तळपती ॥९९॥;

एवढाही हा भवसागरु । शोषिता तूं अगस्ती साचारु ।

तुझेनि भवाब्धिपैलपारु । पावों हा निर्धारु जाहला आम्हां ॥१००॥

याचा विश्वतोभय हेलावा । तो आम्हां न बाधी तुमच्या कणवा ।

अप्रयासें नारददेवा । मरणार्णवा मज तारीं ॥१॥

पायीं उतरुन भवसागरु । साक्षात्‌ पावें परपारु ।

ऐसा भागवतधर्मविचारु । तो निजनिर्धारु प्रबोधीं ॥२॥

ऐकोनि वसुदेवाची उक्ती । नारद सुखावला चितीं ।

तोचि अभिप्रावो परीक्षिती । शुक स्वमुखें स्थिति सांगत ॥३॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel